De Gemeente Ede

De Gemeente Ede heeft vorig jaar een uitvoeringsprogramma voor recreatie en toerisme opgesteld. De gemeente wil er écht de schouders onder gaan zetten als het gaat om het geven van een impuls aan de toeristisch-recreatieve sector. Eén van de speerpunten is de dagrecreatie; het aanbod aan dagrecreatie voorzieningen in Ede moet aansluiten bij de vraag van de consument, door vernieuwing van bestaand aanbod of het werven van nieuw aanbod. Uiteindelijk is het doel om aanvragen voor nieuwe initiatieven op een onderbouwde manier te kunnen toetsen en om vernieuwing, kwaliteitsverbetering en een vraaggerichte ontwikkeling van het aanbod te stimuleren. 

De Gemeente Ede vroeg het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd een onderzoek uit te voeren naar hoe de dagrecreatie er in de gemeente voor staat. Belangrijk onderdeel van het onderzoek was een vraag-aanbodanalyse op basis van de Leefstijlvinder Vakantie en Vrije Tijd. Voor welke leefstijlen heeft de gemeente al veel dagrecreatief aanbod en waar liggen kansen voor ontwikkeling? In het onderzoek is dit in kaart gebracht.

Om te voorkomen dat het bij een onderzoek bleef, heeft het bureau in nauwe samenwerking met de gemeente de onderzoeksuitkomsten vertaald naar een afwegingskader voor nieuwe initiatieven. In dit afwegingskader wordt de leefstijlanalyse nadrukkelijk niet als blauwdruk gezien; het geeft richting voor de ondernemer. Het kader geeft stap voor stap aan wat de gemeente van ondernemers verwacht en aan welk soort initiatieven de gemeente graag meewerkt. De gemeente staat vooral open voor concepten voor leefstijlen waarvoor te weinig aanbod is, en zal kritischer  zijn bij initiatieven voor leefstijlen waar al overaanbod voor is. Hierover gaat de gemeente in een vroeg stadium met de initiatiefnemer in gesprek, zodat verkend kan worden waar de meeste kansen liggen.  

Het afwegingskader zal voor de zomer van 2019 worden opgeleverd.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Mira Nouwt

mira.nouwt@ede.nl